Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

serviceability /,sɜ:visə'biləti/  

  • Danh từ
    khả năng dùng được
    tính bền chặt