Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

servery /'sɜ:vəri/  

  • Danh từ
    (số nhiều)
    nơi tự lấy thức ăn (đưa về bàn ăn, trong một bữa tiệc)