Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

series circuit /'siəriz'sə:kit/  

  • Danh từ
    (điện học) mạch nối tiếp