Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều sequalae /si'kwi:li:/
    (y học) di chứng, di tật