Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

separatist /'sepərətist/  

  • Danh từ
    (chính trị)
    người chủ trương phân lập