Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sentient /'sen∫nt/  

  • Tính từ
    có tri giác, có khả năng cảm thụ
    man is a sentient being
    người là một sinh vật có tri giác