Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sensitively /'sensətivli/  

  • Phó từ
    [một cách] nhạy cảm
    [một cách] nhạy
    [một cách] truyền cảm
    [một cách] tế nhị