Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sensitive plant /'sensitiv'plɑ:nt/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây xấu hổ, cây trinh nữ