Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sensibleness /'sensəblnis/  

  • Danh từ
    tính có thể cảm thấy được
    sự hiểu lẽ phải, sự khôn ngoan, sự hợp lý, sự đúng đắn