Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sensibility /,sensə'biləti/  

 • Danh từ
  khả năng cảm nhận; khả năng nhạy cảm
  the sensibility of a poet
  khả năng cảm nhận của một nhà thơ
  sensibilities
  (số nhiều)
  điểm nhạy cảm
  chạm đến sự nhạy cảm của độc giả