Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (tâm lý học) sự tri giác bằng giác quan