Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sense-centre /'sens,sentə/  

  • Danh từ
    trung tâm cảm giác