Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sử học) lụa xenđan (hàng lụa đẹp thời Trung cổ)
    quần áo may bằng lụa xenđan; cờ may bằng lụa xenđan