Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

send-off /'sendɒf/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    sự tiễn đưa
    she was given a warm send-off at the airport
    bà ta đã được tiễn đưa nồng nhiệt tại sân bay