Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

semester /si'mestə[r]/  

  • Danh từ
    học kỳ (ở đại học Mỹ)
    the summer (winter) semester
    học kỳ mùa hè (mùa đông)