Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nước khoáng xenxe ((như) seltzer water)

    * Các từ tương tự:
    seltzer water