Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-sufficiency /,selfsə'fi∫ənsi/  

  • Danh từ
    sự tự cung tự cấp, sự tự túc