Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-sealing /,self'si:liŋ/  

  • Tính từ
    có hồ sẵn(phong bì)