Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-assertiveness /,selfə'sɜ:tivnis/  

  • Danh từ
    tính tự khẳng định