Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-accusation /'self,ækju:'zeiʃn/  

  • Danh từ
    sự tự lên án, sự tự buộc tội