Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-absorption /,selfə'sɔ:p∫n/  

  • Danh từ
    sự mải mê, sự say sưa