Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-abhorrence /'sefəb'hɔrəns/  

  • Danh từ
    sự tự ghét