Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-abasement /'selfə'beismənt/  

  • Danh từ
    sự tự hạ mình