Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

selection committee /si'lek∫n,kə,miti/  

  • tiểu ban tuyển chọn (thành viên một đội bóng đá…)