Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (vô tuyến) khả năng chọn lọc, độ chọn lọc