Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

select committee /si,lektkə'miti/  

  • tiểu bang đặc biệt (nghiên cứu một vấn đề đặt biệt ở nghị viện, điều tra hoạt động của một bộ đặc biệt nào đó…)