Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • liên từ
    xét thấy sự thật là; do, bởi vì