Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seed-cake /'si:dkeik/  

  • Danh từ
    bánh nhân hạt