Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có hạt; chứa hạt