Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bao giữ hạt giống của cây