Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seductively /si'dʌktivli/  

  • Phó từ
    [một cách] quyến rũ;[một cách] hấp dẫn