Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seducement /si'dju:smənt/  

  • Danh từ
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự quyến rũ, sự dụ dỗ, sự cám dỗ