Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cái đo máu lắng, huyết trầm