Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuộc sedimentology

    * Các từ tương tự:
    sedimentologicaly