Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sedimentation /,sedimen'tei∫n/  

  • Danh từ
    (địa lý, địa chất)
    sự trầm tích