Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sedimentary /,sedi'mentri/  

  • Tính từ
    [thuộc] trầm tích; như trầm tích; do trầm tích
    sedimentary rocks
    đá trầm tích