Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cặn
  a wine with a brownish sediment
  chai rượu có cặn nâu nâu
  (địa lý, địa chất) trầm tích

  * Các từ tương tự:
  sedimentary, sedimentation, sedimentologic, sedimentologicaly, sedimentologist, sedimentology, sedimentometer