Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    Hội đồng bảo an (Liên hiệp quốc)