Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sectoral /'sektərəl/  

  • Tính từ
    (thuộc) hình quạt
    (quân sự) (thuộc) quân khu
    (thuộc) khu vực