Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

secret-service money /'si:krit'sə:vis'mʌni/  

  • Danh từ
    tiền chi tiêu về những hoạt động gián điệp; quỹ đạo