Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

secret-service agent /'si:krit'sə:vis'eidʤənt/  

  • Danh từ
    gián điệp cao cấp, đặc vụ