Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

secret police /,si:kritpə'li:s/  

  • công an mật