Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

secret agent /,si:krit'eidʒənt/  

  • (cách viết khác agent)
    điệp viên