Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seconder /'sekəndə[r]/  

  • Danh từ
    người ủng hộ