Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

secondary accent /,sekəndri'æksənt/  

  • (ngôn ngữ học)
    như secondary stress