Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

second-best /,sekənd 'best/  

 • Tính từ
  hạng hai, hạng nhì
  my second-best suit
  bộ đồ hạng hai của tôi
  I like live musicFor merecords are definitively second-best
  tôi thích nhạc sống. Đối với tôi nhạc thu đĩa dứt khoát là hạng nhì (sau nhạc sống)