Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sebaceous /si'bei∫əs/  

  • Tính từ
    (sinh vật học)
    [thuộc] bã nhờn
    the sebaceous glands in the skin
    tuyến bã nhờn ở da