Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đai lưng buộc vào chỗ ngồi (cho khỏi xóc...)

    * Các từ tương tự:
    seat-belt