Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seasonably /'si:znəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] đúng thời vụ, [một cách] đúng mùa
    [một cách] đúng lúc