Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seasonableness /'si:znəblnis/  

  • Danh từ
    tính chất hợp thời, tính chất đúng lúc, tính chất kịp thời